DDD-partnership faciliteert meerjarencontract Isala en Zilveren Kruis

DDD-partnership faciliteert meerjarencontract Isala en Zilveren Kruis

Isala en i2i werken samen binnen het DDD-partnership aan het realiseren van rechtmatige en doelmatige zorg. Als DDD-partner neemt Isala zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door hen verleende zorg de juiste zorg is voor de patiënt op het juiste moment. Tevens draagt Isala hiermee bij aan het betaalbaar houden van de zorg op de lange termijn. Zilveren Kruis waardeert de inspanningen van Isala en hebben samen met Isala besloten tot het aangaan van een meerjarenovereenkomst.

Nieuwsberichtbericht Isala

Zilveren Kruis en Isala stoppen met jaarlijks onderhandelen

Zilveren Kruis en Isala hebben dinsdag 28 juni een meerjarencontract ondertekend dat de levering en betaling van de zorg voor de komende drie jaren regelt. Roel Venema, lid Raad van Bestuur Isala: “Het gaat niet meer om het jaarlijks onderhandelen. We hebben namelijk allebei hetzelfde doel: goede zorg voor een goede prijs. Nu we voor meerdere jaren de manier waarop we komen tot prijs en volume precies hebben vastgelegd, is het niet meer nodig te discussiëren over wat doelmatig is en wat een goede prijs is. Dat geeft ruimte voor ontwikkeling van onze gezamenlijke ambitie: een betere gezondheid door betere zorg tegen lagere kosten.”

Van links naar rechts: Olivier Gerrits (directeur Zorg Inkoop Zilveren Kruis), Rob Dillmann (bestuursvoorzitter Isala), Norbert Hoogers (Divisievoorzitter Zorg & Gezondheid Zilveren Kruis) en Roel Venema, lid Raad van Bestuur Isala

In het meerjarencontract is vastgelegd op welke wijze partijen samen komen tot de te verwachten zorg en de berekening van de tarieven die nodig zijn om de zorg te garanderen aan alle verzekerden van Zilveren Kruis. Daartoe worden twee nieuwe instrumenten ingezet, die voor beide partijen inzichtelijk maken waar en hoe de zorg efficiënter kan worden aangeboden. Zilveren Kruis en Isala krijgen hiermee meer ruimte te krijgen voor kwaliteitsverbetering van de zorg, het beschikbaar houden van zorg die relevant is voor Zwolle en de wijde regio, het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg, het inzetten van e-Health en de verdere ontwikkeling van strategische speerpunten van het ziekenhuis. Beide partijen verwachten dat door deze manier van werken op termijn ook afscheid kan worden genomen van het rigide model van zorgkostenplafonds.

Doelmatigheid

Zilveren Kruis en Isala werken samen aan de juiste zorg op het juiste moment voor de juiste prijs. Deze doelmatigheid wordt continu gemonitord, door indicatoren te toetsen in een benchmark die wordt gecorrigeerd op zorgzwaarte, populatie, patiëntkenmerken, incidentie en gedeelde patiënten met een andere zorginstelling. Bijzondere omstandigheden worden meegenomen zodat er een gezamenlijk beeld ontstaat over wat doelmatig is. De uitkomsten worden vervolgens gevalideerd met specialisten, waar nodig aangepast en voorzien van een verbeterplan. Specialismen die hun verbeterplan realiseren, krijgen vervolgens een certificaat dat voor de verzekeraar de garantie vormt dat de vakgroep doelmatig werkt.

Marktconforme prijzen

Isala streeft naar marktconforme prijzen. Prijsvorming vindt plaats op basis van een weging van de gemiddelde marktprijzen én de specifieke productkenmerken van behandelingen die het ziekenhuis aanbiedt. Het ziekenhuis volgt het gemiddelde van de prijzen die door de verzekeraar worden gecontracteerd. Deze prijzen worden jaarlijks bijgesteld op basis van het inkoopresultaat van de zorgverzekeraar. Het gaat bij deze systematiek nadrukkelijk om een gewogen prijsbenchmark. Daarbij wordt de gemiddelde prijs verhoogd als er sprake is van een patiëntpopulatie die hoger dan gemiddelde kosten met zich mee brengt. Dat laatste is bij Isala als topklinische ziekenhuis vaak het geval. De zorgverzekeraar weet zeker dat er goede zorg voor een goede prijs wordt geleverd en het ziekenhuis heeft voor meerdere jaren de zekerheid de zorg op een kwalitatief goede manier te kunnen blijven aanbieden.

Nieuwsbericht Medisch Contact

Nieuwsbericht Skipr

Nieuwsbericht AD